usdt价格走势

usdt价格走势

赤石脂,土之质也,能燥湿。凝土之质,味淡色白,功主渗利,能行水也。

西医言饮食之汁上肺,至颈会管,遂为红色,下入心房。愈补愈虚者,乃虚不受补,非虚不可补也。

顾熟地何尝腻膈也。麻仁亦油滑,而无辛烈之性,故但能润降不能速下。

虽不能建奇功,亦庶几可无过矣。砂仁、白蔻、良姜亦治之,凡去寒必兼利水,以寒即水之气,去水即是去寒。

荆芥性似薄荷,故能散皮毛,而质味比薄荷略沉,故能入血分,散肌肉。然而缓之法不同。

故用小方者,亦宜小而小,非不可小而故小也。不知脾胃之气太弱,必须用山药以健之,脾胃之气太旺,而亦用山药,则过于强旺,反能动火。

Leave a Reply